De ligging van de site Steenberg

De site Steenberg ligt ten zuidoosten van de Vondelbeek en ten noordoosten van de Kortenhoekstraat. Ten noordoosten strekken zich de voetbalvelden van Wilskracht Hofstade uit, en voor de rest open land.Steenberg is een lichte natuurlijke verhevenheid in het landschap. Volgens de topografische kaart ligt de voet van de helling langs de hoogtelijn van 11,25 m. en de top er van ligt op een hoogte van 12,75 m. Volgens professor De Laet bestaat de ondergrond uit quartair zand met hieronder zandig lediaan. Langsheen de Vondelbeek werd alluviale klei aangetroffen. Op de meest recente kaarten wordt de ondergrond ingekleurd als droge zandleembodem, de gronden rond de Vondelbeek zijn natte zandleembodems.

2006_01