De tentoonstelling

Vrijdagavond 23/09/2005 was het eindelijk zover. Om 20 uur was het de opening van onze tentoonstelling.

Ann Van Den Brempt die door middel van bindteksten de verschillende gastsprekers zou voorstellen, leverde voorbeeldig werk.

In volgerde sprak Marc Uytersprot, de voorzitter van de HK Denderland, de genodigden toe.

Dan volgde de heer Walter De Swaef die de rol van de HK Denderland binnen de archeologie kwam toelichten.

Prof. Marc Rogge volgde over de samenwerking tussen het PAM en de HK Denderland.

Schepen van cultuur, Gracienne Van Nieuwenborgh prees dit initiatief ten volle.

Ten slotte volgde Romain De Moor met een dankwoord aan alle medewerkers, in het bijzonder aan Hubert Timmerman, Willy Van Paepeghem en Johnny De Mol die van het eerste uur bij de ganse voorbereiding betrokken waren. Natuurlijk uitte hij ook zijn dank naar het ganse bestuur van de HK Denderland toe.

In de volgende 9 dagen mochten wij een 800-tal bezoekers ontvangen waaronder verschillende plaatselijke verenigingen en scholen die een geleid bezoek kregen. Ook het uiteindelijke doel van de tentoonstelling leek geslaagd. De herinnering aan dit naoorlogse gebeuren kwam weer tot leven in onze gemeente en meerdere mensen kwamen naar buiten met nog een relekwie uit die tijd, zaken die de inventarisatie van de site zeker ten goede komen.

De publicatie van een gepaste brochure zorgde voor een blijvende herinnering aan deze tentoonstelling.

Aan de hand van volgende foto’s zal ik trachten een sfeerbeeld van de tentoonstelling weer te geven.

 

Deze diashow vereist JavaScript.

Opbouw van de tentoonstelling

Maandag 19/09/2005. Die dag begon het circus. Alles wat we in het voorafgaande jaar hadden voorbereid, moest op vier, vijf dagen uitgevoerd worden want op vrijdagavond 23/09/2005 om 20 uur zou de tentoonstelling geopend worden. Het was rond 9 uur die bewuste maandagmorgen toen een grote vrachtwagen de parking van het Parochiaal Centrum van Hofstade kwam opgereden. Willy, Jef, Marc en Romain waren aanwezig. Toen het luik van de vrachtwagen werd geopend, waren we alle vier een klein beetje overdonderd. Prof. Marc Rogge en vier van zijn personeelsleden waren gelukkig aanwezig en onmiddellijk kon men vaststellen dat deze mensen beroepshalve wisten wat ze te doen hadden. Na een goed uur was de vrachtwagen geledigd en stond alles opengespreid in de zaal van het parochiaal centrum. Tegen de middag stonden de eerste panelen met ingewerkte kasten en verlichting reeds recht. Op het einde van de tweede dag stond gans dit decor recht en kon men beginnen met de opvulling van de kasten.

Alle archeologische objecten werden overgebracht, een spannende belevenis want alles moest met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Willy kweet zich voorbeeldig van deze taak en aan hem is het ook te danken dat met de minste verplaatsing van de objecten alles geordend stond. Samen hadden we tijdens de voorbereiding alles zodanig ingepakt en onze les zo goed uit het hoofd geleerd dat ik maar moest vragen “Willy, materiaal ijzertijd”, en in een wenk werd ik bediend. Wat een luxe.

Gudrun en Gunivière waren speciaal overgekomen van Velzeke om samen met Willy en mij de kasten op te vullen. Deze beide dames die speciaal opgeleid zijn voor deze taak en voor het behandelen van archeologische objecten, toverden alle kasten om tot feeërieke etalages.

Het was vrijdagmiddag toen alles klaar stond. Het spannende aftellen naar de opening kon beginnen. Was ik nerveus? Neen, voor zo een klein beetje.

Het begin van een zenuwslopende week.

Het begin van een zenuwslopende week.

 
Het middenblok werd rechtgezet, passen, meten en ja, zelfs een vloekske.

Het middenblok werd rechtgezet, passen,
meten en ja, zelfs een vloekske.

 
De opvulling van de kasten kan beginnen.

De opvulling van de kasten kan beginnen.

   
Gunivière en Romain, elk voorwerp draaien en keren tot het goed ligt.

Gunivière en Romain, elk voorwerp draaien
en keren tot het goed ligt.

   
Het ophangen van prehistorische artefacten, een blikvanger van de tentoonstelling.

Het ophangen van prehistorische artefacten,
een blikvanger van de tentoonstelling.

   
Gudrun onderwerp elk voorwerp aan een grondige controle voor het in een van de kasten verdwijnt.

Gudrun onderwerp elk voorwerp aan een grondige
controle voor het in een van de kasten verdwijnt.

Opbouw van de maquette

“Het is toch iemand met een eindeloos geduld.” Dat waren woorden die in deze dagen dikwijls werden herhaald. Inderdaad, Johnny die de taak op zich had genomen om de site van de Steenberg te reconstrueren, kweet zich plichtsbewust van deze taak. Toen ik hem de vraag stelde of hij de opbouw van dit project zag zitten, vroeg hij heel kalm “Hoeveel tijd gun je mij?”. “Eén jaar”, was het antwoord, “OK, komt voor elkaar.” Steeds op dezelfde kalme rustige manier zonder veel woorden.

Bij de regelmatige bezoeken die we hem brachten om bepaalde zaken te overleggen, waren we steeds verwonderd over de aanpak en de vooruitgang die hij maakte. Elke maand ging hij mee naar de werkvergaderingen te Velzeke en steeds had hij zijn vragenlijst klaar om prof. Marc Rogge bijkomende informatie te vragen.

Ik herinner mij levendig de discussie over het al dan niet aantonen van de tweede ingang in het fanum. Prof. Rogge vond dat dit niet kon omdat nooit met zekerheid is aangetoond of het wel om een tweede ingang ging. Ondanks dat wij wisten dat zijn fanum reeds gemaakt was met de tweede ingang, kwam hij thuis, sloopte het gedeelte van de maquette en herbegon in alle kalmte en zonder één woord.

Na één jaar resulteerde dit geheel in een maquette van 3 m x 1,50 m. De hoeveelheid tubes lijm en verf zou ik niet meer durven te vernoemen, ook de uren niet die dat gekost moet hebben, en steeds op dezelfde kalme toon: “Je doet het graag of niet”.

De verhuis naar de tentoonstelling was ook nog een kleine expeditie op zichzelf, doch met de logistieke steun van Velzeke en een vrachtwagen kwam alles zonder problemen terecht. Na de tentoonstelling is de maquette overgebracht naar de boerderij van de intussen overleden ereburgemeester van Gijzegem, de heer Lejuste, waar ze nu staat te wachten op een eindbestemming.

Johnny tracht ons wegwijs te maken in de maquettebouw.

Johnny tracht ons wegwijs te maken
in de maquettebouw.

 
De verhuis naar de tentoonstellingsruimte.

De verhuis naar de tentoonstellingsruimte.

   
De maquette tijdens de opbouw van de tentoonstelling.

De maquette tijdens de opbouw
van de tentoonstelling.

De samenwerking met PAM-Velzeke

“Knijp me in de arm want ik geloof het niet”, dat waren de eerste woorden die ik mompelde toen we die bewuste woensdagnamiddag de archeologische bibliotheek verlieten. Nochtans was het ons gedane aanbod geen fantasie maar werkelijkheid. Toen we tijdens ons opzoekingswerk in de bibliotheek werden aangesproken door een vriendelijke man die ons beleefd vroeg wat we daar deden, stelde ik onze werkgroep voor en ook ons project. Deze heer luisterde aandachtig en geboeid naar mijn uiteenzetting. Ik vertelde hem ook van het probleem van de tentoonstellingskasten. Toen mijn pleidooi was geëindigd zei hij: “Dat kan toch geen probleem zijn. Wilt u even meekomen naar mijn bureau?” Nog altijd niet wetende met wie ik de eer had, volgde ik hem. Eens in zijn kantoor stelde hij zich voor als de hoofdconservator van het PAM- Velzeke prof. Marc Rogge, zelf auteur van verschillende wetenschappelijke archeologische werken. Heel rustig zei hij me dat een samenwerking voor de organisatie van onze tentoonstelling gemakkelijk kon via een samenwerking met het PAM-Velzeke. Dit zou zeker niet ons eerste project zijn, wist hij me te vertellen. De overeenkomst was vlug gemaakt. Wij zorgden voor de uitwerking van de tentoonstelling, het materiaal, de verzekeringen en de teksten voor de bijgaande brochure. Het PAM zou zorgen voor de logistieke steun, kasten, verlichting, personeel om de tentoonstelling op te zetten, lay-out van de brochure en de affiche. We spraken af dat we elke maand een werkvergadering zouden houden in het museum te Velzeke om de vorderingen en de voorkomende problemen op te lossen.

 
2007-01-27 b 1169463562

Zoals steeds werden we bij elke werkvergadering hartelijk ontvangen aan de balie van het museum.

 
Sfeerbeeld van één van de vele werkvergaderingen. Van links naar rechts: Johnny De Mol, Willy Van Paepeghem, An Van Den Brempt, Romain De Moor, Marc Rogge.

Sfeerbeeld van één van de vele werkvergaderingen.
Van links naar rechts: Johnny De Mol, Willy Van
Paepeghem, An Van Den Brempt, Romain De Moor,
Marc Rogge.

In deze periode was het regelmatig heen en weer rijden naar Velzeke voor het afleveren van teksten voor de verschillende panelen, lay-out voor de affiche en dergelijke meer. Doch was het elke maand aangenaam om naar de werkvergaderingen te gaan, want steevast kregen we op het einde van de vergadering nog een boeiende archeologische les van prof. Marc Rogge. Hij was ook een welgekomen bron van informatie voor Johnny die met de opbouw van de maquette steeds raad kon vragen van hoe of wat of waarom. Het eindresultaat van deze maquette was dan ook prachtig. Ook via het Pam kwamen we met mensen van de provincie in contact waaronder Luc Lievens die voor ons van onschatbare waarde is geweest. Ook Gudrun en Gunivière hebben voor ons prachtig werk geleverd bij het invullen van de tentoonstellingskasten. En zeker niet te vergeten de mensen van de logistieke steun die een ganse week hard hebben gewerkt bij de opbouw. We mogen er trots op zijn dat we als HK zo een professionele begeleiding hebben gekregen. Het eindresultaat was dan ook gewoon prachtig. Hier wil ik nogmaals onze dank uiten naar het PAM- Velzeke, vooral naar prof. Marc Rogge en zijn team.

 
Prof. Marc Rogge bekijkt aandachtig het fotoalbum van de opgravingen op de site Steenberg.

Prof. Marc Rogge bekijkt aandachtig het fotoalbum
van de opgravingen op de site Steenberg.

Eerste voorbereidend werk voor de tentoonstelling

Zoals reeds eerder vermeld lag het in onze bedoeling om rond het thema van de Steenberg een groots opgezette tentoonstelling te organiseren. Een werkgroep werd samengesteld binnen het bestuur van de HK Denderland. Deze bestond uit Willy Van Paepeghem, Hubert Timmerman en Romain De Moor. Johnny De Mol verleende graag zijn medewerking als losse medewerker, en Ann Van Den Brempt en Joris Sergeant, beide archeoloog en lid van de HK, zodat de kern uit zes personen zou bestaan. Patrick Monsieur fungeerde als tussenpersoon voor de HK Denderland en het museum Het Pand. Natuurlijk kregen we steeds en zonder probleem de medewerking van de overige leden van het bestuur van de HK. Dit geheel leidde tot een prachtige samenwerking. We waren van de gedachte uitgegaan om een tweeledige tentoonstelling op te zetten. Het plan was als volgt: we delen de zaal van het parochiecentrum van Hofstade in twee. Het eerste gedeelte was een totaal overzicht van “wat is archeologie?” met een kijk op de steentijden, fauna van deze periode, bronstijd en ijzertijd. Het tweede gedeelte zou volledig gewijd zijn aan het Gallo-Romeinse heiligdom van de Steenberg met de bedoeling om een groot deel van het archeologisch materiaal terug naar Hofstade te brengen. De tentoonstelling zou lopen in de maand september 2005 over in totaal negen dagen. Zij zou de naam dragen “Hofstade onder de archeologische loep”.

De eerste afspraken werden gemaakt en we kregen de toestemming van het stadsmuseum van Aalst, en het museum Het Pand van Gent om de archeologische voorwerpen in bruikleen te krijgen voor de tentoonstelling. Van Walter De Swaef, plaatselijk archeoloog en nauw verbonden met verschillende archeologische projecten kregen we het materiaal in bruikleen van de ijzertijdsites Leeds Houwken en Lange Haag te Gijzegem.

Om praktische reden en ook om geen onnodige risico’s te lopen op eventuele schade, werd er vanaf gezien het materiaal van Leuven te laten overkomen. Het ging hier trouwens om hetzelfde materiaal als dat aanwezig is in het museum van Aalst.

Nu dit alles in orde was kwam het volgende probleem aan de orde. Al dit materiaal moest onder gebracht worden in glazen kasten voor de veiligheid en voor de verzekering. “Waar halen we dit allemaal bijeen?” was in die periode mijn kopzorg nummer één.

Johnny die werd gevraagd om een maquette van de site te bouwen, nodigde ons uit om in de bibliotheek van Velzeke op onderzoek uit te gaan hoe zo’n fanum er eigenlijk uitzag. Ook hier kregen we onmiddellijk de toestemming om ons speurwerk te laten doorgaan. Achteraf is gebleken dat dit bezoek aan Velzeke het belangrijkste moment geweest was in de opbouw van onze tentoonstelling. Hierop kom ik terug in een volgend verslag.

Natuurlijk kan men wel denken dat de organisatie van deze tentoonstelling ons vooropgezette doel van de algemene inventarisatie voor een klein jaartje in een hoekje plaatste. Doch blijft deze inventarisatie het hoofddoel van dit ganse project waarbij ik me soms de vraag stelde “waarheen zal deze weg me leiden?”

 
Aandachtig opzoekingswerk in de archeologisch bibliotheek van Velzeke.

Aandachtig opzoekingswerk in de archeologisch
bibliotheek van Velzeke.

 
Johnny en Hubert op zoek in de vakliteratuur.

Johnny en Hubert op zoek in de vakliteratuur.